Współczesny świat jest świadkiem wielu zmian społecznych, kulturalnych i technologicznych. Młodzież, będąca w centrum tych przemian, często poszukuje sposobów radzenia sobie z presją, niepewnością i stresującymi sytuacjami. Niestety, jednym z tych sposobów może być sięganie po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Ważne jest, aby nie stygmatyzować osób borykających się z tym problemem, lecz oferować im pomoc i zrozumienie.

Co to jest szkodliwe używanie substancji?

Szkodliwe używanie substancji odnosi się do konsumpcji substancji psychoaktywnych w sposób, który prowadzi do negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego osoby używającej. Termin ten jest szeroki i obejmuje zarówno nadużywanie, jak i uzależnienie, choć nie każde szkodliwe używanie musi prowadzić do uzależnienia.

Szkodliwe używanie substancji może obejmować:

 • Regularne nadużywanie alkoholu prowadzące do problemów z wątrobą, zaburzeń psychicznych, problemów w relacjach społecznych czy wypadków pod wpływem alkoholu.
 • Używanie narkotyków – od czasowych eksperymentów do regularnego przyjmowania, które prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych, prawnych i społecznych.
 • Nadużywanie leków na receptę polegające na przyjmowaniu leków w sposób inny niż zalecony przez lekarza lub przez osoby, dla których leki te nie były przepisane.
 • Inhalowanie środków lotnych, takich jak kleje czy rozpuszczalniki, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń mózgu i innych narządów.
 • Używanie substancji w celu samouszkodzenia lub samobójstwa.

Szkodliwe używanie substancji może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym do uzależnienia, które charakteryzuje się kompulsywnym poszukiwaniem i używaniem substancji mimo negatywnych konsekwencji. Może to również prowadzić do problemów w szkole, pracy, w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, a także do konfliktów z prawem.

Rozpoznanie szkodliwego używania substancji i podjęcie działań w celu jego leczenia i zapobiegania może znacznie poprawić jakość życia osoby dotkniętej tym problemem oraz jej bliskich.

Jakie są czynniki ryzyka szkodliwego używania substancji?

Szkodliwe używanie substancji przez młodzież jest złożoną kwestią, a wiele czynników może zwiększać ryzyko takiego zachowania. Oto niektóre z najbardziej znaczących czynników ryzyka:

 • Presja rówieśnicza – chęć akceptacji przez grupę może skłonić młodzież do eksperymentowania z substancjami, zwłaszcza jeśli ich rówieśnicy już to robią.
 • Problemy w rodzinie – konflikty rodzinne, brak wsparcia, zaniedbanie lub obecność nadużywania substancji w rodzinie mogą zwiększać ryzyko.
 • Niskie poczucie własnej wartości – młodzież z niskim poczuciem własnej wartości może szukać akceptacji i ukojenia poprzez używanie substancji.
 • Dostępność substancji – łatwy dostęp do alkoholu, narkotyków lub leków na receptę może zwiększać ryzyko ich używania.
 • Osobowość – cechy takie jak impulsywność, poszukiwanie wrażeń czy skłonność do ryzyka mogą predysponować do sięgania po substancje.
 • Doświadczenie traumy – młodzież, która doświadczyła traumy, może używać substancji jako sposób radzenia sobie z bolesnymi wspomnieniami.
 • Problemy zdrowia psychicznego – depresja, lęk czy ADHD mogą współistnieć z nadużywaniem substancji. Czasami młodzież używa substancji, aby samodzielnie radzić sobie z objawami tych schorzeń.
 • Kultura i media – eksponowanie na obrazy gloryfikujące używanie substancji w filmach, muzyce czy mediach społecznościowych może wpłynąć na postrzeganie ich jako akceptowalnego zachowania.
 • Brak zaangażowania w szkole – niska motywacja do nauki, brak uczestnictwa w działaniach pozalekcyjnych czy poczucie braku przynależności do społeczności szkolnej może zwiększać ryzyko.
 • Nieświadomość ryzyka – brak edukacji na temat szkodliwości substancji i ryzyka związanego z ich używaniem może prowadzić do nieświadomej konsumpcji.
 • Genetyka i historia rodziny – osoby, w rodzinach których występują przypadki nadużywania substancji, mogą być bardziej podatne genetycznie na rozwinięcie takiego problemu.

Zrozumienie tych czynników ryzyka pozwala rodzicom, nauczycielom i specjalistom lepiej identyfikować młodzież, która może być bardziej narażona na szkodliwe używanie substancji, i oferować odpowiednie wsparcie oraz edukację.

Presja rówieśnicza jest jednym z najważniejszych czynników skłaniających młodzież do eksperymentowania z substancjami. Wywierana jest często poprzez subtelne sugestie, kpiny, a czasem przez bezpośrednie namawianie. Bywa, że młodzież zaczyna sięgać po substancje nie z własnej woli, ale by nie odstawać od grupy, by nie być wyśmianym czy odrzuconym.

Jakie są konsekwencje szkodliwego używania substancji przez młodzież? 

Szkodliwe używanie substancji przez młodzież to poważne wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa. Współpraca specjalistów, rodziców, nauczycieli oraz samej młodzieży jest kluczem do skutecznej prewencji i wsparcia tych, którzy borykają się z problemem nadużywania substancji. 

Szkodliwe używanie substancji przez młodzież może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, które wpływają zarówno na ich życie osobiste, jak i społeczne. Oto niektóre z nich:

 1. Konsekwencje zdrowotne:
 •   Uzależnienie – regularne używanie może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego.
 •  Problemy z rozwojem mózgu – mózg młodzieży jest wciąż w trakcie rozwoju, co sprawia, że jest bardziej podatny na negatywne skutki substancji.
 • Problemy z układem oddechowym (szczególnie w przypadku palenia tytoniu i marihuany).
 • Uszkodzenie wątroby w wyniku nadużywania alkoholu i/lub innych substancji.
 • Zwiększone ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową – pod wpływem substancji młodzież może podejmować ryzykowne decyzje seksualne.
 • Zatrucie i przedawkowanie – może prowadzić do trwałych uszkodzeń organizmu lub nawet śmierci.
 1. Konsekwencje edukacyjne i zawodowe:
 • Spadek osiągnięć w nauce – trudności z koncentracją, brak motywacji do nauki.
 • Nieobecności w szkole – w związku z używaniem substancji lub złym samopoczuciem po używaniu substancji (np. kac).
 • Trudności z rozpoczęciem i utrzymaniem zatrudnienia spowodowane nieregularnym stylem życia i brakiem dyscypliny.
 1. Konsekwencje społeczne:
 • Problemy w relacjach z rodziną i przyjaciółmi – konflikty, izolacja, brak zaufania.
 • Konflikty z prawem – posiadanie, sprzedaż, jazda pod wpływem substancji.
 • Ryzykowne zachowania – wypadki samochodowe, ryzykowny seks, przemoc.
 • Izolacja społeczna – utrata przyjaciół, którzy nie używają substancji.
 1. Konsekwencje psychiczne:
 • Zaburzenia nastroju – depresja, lęk.
 • Zwiększone ryzyko samobójstwa wynikające z poczucia beznadziejności, depresji lub innych zaburzeń psychicznych.
 • Paranoja i zaburzenia myślowe – zwłaszcza w przypadku nadużywania substancji takich jak marihuana.
 1. Problemy finansowe:
 • Wydawanie pieniędzy na substancje może prowadzić do problemów finansowych, długów czy kradzieży w celu zdobycia środków na narkotyki.

Konsekwencje te pokazują, jak ważne jest wczesne rozpoznanie problemu i podjęcie działań w celu jego leczenia oraz wsparcia młodzieży w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z nadużywaniem substancji.

Jak pomóc młodzieży, która dopuszcza się szkodliwego używania substancji?

Pomoc młodzieży, która dopuszcza się szkodliwego używania substancji, wymaga skoordynowanego i wszechstronnego podejścia. Oto kilka strategii, które mogą przyczynić się do wsparcia młodych ludzi borykających się z tym problemem:

 • Wczesna identyfikacja i interwencja – im wcześniej zostanie zidentyfikowany problem, tym większa szansa na skuteczne leczenie. Rodzice, nauczyciele i inni opiekunowie powinni być świadomi oznak nadużywania substancji i reagować na nie odpowiednio.
 • Profesjonalna pomoc – specjaliści w dziedzinie uzależnień mogą dostarczyć niezbędną wiedzę i wsparcie. Zaleca się skierowanie młodzieży na ocenę i terapię do odpowiednich placówek.
 • Edukacja – wiedza o skutkach szkodliwego używania substancji jest kluczowa. Młodzież powinna być świadoma ryzyka związanego z używaniem substancji, jak również znać skutki ich nadużywania.
 • Wsparcie rodzinne – rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia. Zaangażowanie rodziny w terapię, warsztaty dla rodziców czy terapię rodzinna może przynieść pozytywne rezultaty.
 • Zaangażowanie w działania społeczne – wspieranie młodzieży w uczestnictwie w pozytywnych działaniach społecznych, takich jak sport, sztuka czy wolontariat, może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku siebie i umiejętności radzenia sobie bez sięgania po substancje.
 • Dostęp do wsparcia rówieśniczego – grupy wsparcia dla młodzieży mogą oferować cenne wsparcie, umożliwiając wymianę doświadczeń z innymi w podobnej sytuacji.
 • Redukcja dostępu – ograniczenie dostępu do substancji może pomóc w zapobieganiu ich nadużywaniu. To obejmuje monitorowanie leków na receptę w domu oraz edukowanie rodziców na temat znaczenia bezpiecznego przechowywania alkoholu i innych substancji.
 • Budowanie umiejętności radzenia sobie – terapie skoncentrowane na nauce umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem i presją rówieśniczą mogą być niezwykle pomocne dla młodzieży.
 • Środowiskowe strategie prewencyjne – kampanie społeczne, programy szkolne i społeczne inicjatywy mogą odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu nadużywaniu substancji wśród młodzieży.
 • Unikanie stygmatyzacji – ważne jest, aby młodzież wiedziała, że szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości. Unikanie stygmatyzacji i promowanie otwartego dialogu na temat nadużywania substancji może zachęcić więcej młodych ludzi do szukania pomocy.

Kluczem jest indywidualne podejście do każdej osoby, ponieważ każdy przypadek nadużywania substancji jest inny i może wymagać różnych strategii interwencji. Ważne jest również, aby młodzież czuła się wspierana i zrozumiana w trakcie procesu zdrowienia.

Jaki wpływ mają kultura popularna i media na szkodliwe używanie substancji przez młodzież?

Kultura popularna i media odgrywają istotną rolę w kształtowaniu postrzegania rzeczywistości przez młodzież, w tym także w zakresie stosunku do substancji psychoaktywnych.

Wpływ ten ma wiele aspektów:

 • Gloryfikacja używania substancji – filmy, muzyka czy programy telewizyjne często przedstawiają używanie substancji jako coś atrakcyjnego, modne i akceptowalnego społecznie. Postacie z popkultury, które używają narkotyków czy nadużywają alkoholu, mogą być przedstawiane jako charyzmatyczne, buntownicze i interesujące.
 • Skutki braku odpowiedzialności – media rzadko przedstawiają długoterminowe negatywne konsekwencje nadużywania substancji, co może prowadzić do błędnego przekonania, że takie działania są bezkonsekwencyjne.
 • Reklama alkoholu i tytoniu – mimo że reklamowanie tytoniu jest w wielu krajach zakazane lub ograniczone, alkohol wciąż jest przedmiotem intensywnych kampanii reklamowych. Te reklamy często kojarzą konsumpcję alkoholu z towarzyskim sukcesem, atrakcyjnością czy przygodą.
 • Trendy w mediach społecznościowych – platformy takie jak Instagram, TikTok czy Snapchat stały się miejscem, gdzie młodzi ludzie chwalą się doświadczeniami związanymi z używaniem substancji, co może wpływać na presję rówieśniczą i postrzeganie używania substancji jako “normalnego”.
 • Dostęp do informacji – młodzież ma łatwy dostęp do informacji o różnych substancjach za pośrednictwem internetu, co może prowadzić do błędnych przekonań na temat bezpieczeństwa niektórych narkotyków.
 • Idole, influencerzy i celebryci – publiczne postacie, zwłaszcza te, które cieszą się popularnością wśród młodzieży, mają ogromny wpływ na ich zachowania i postawy. Jeśli popularny muzyk, aktor czy influencer otwarcie używa substancji i jest za to chwalony, może to zachęcać młodzież do naśladowania takich zachowań.
 • Narracje w mediach – sposób, w jaki media opowiadają o nadużywaniu substancji, uzależnieniu i osobach uzależnionych, wpływa na społeczne postrzeganie problemu. Stygmatyzacja osób uzależnionych może utrudniać im szukanie pomocy, podczas gdy empatyczne i edukacyjne podejście może promować zdrowe postawy i zachęcać do leczenia.

Podsumowując, kultura popularna i media mają znaczący wpływ na postawy młodzieży wobec substancji psychoaktywnych. Istotne jest, aby dawać młodzieży narzędzia do krytycznego myślenia o tym, co widzą i słyszą, oraz promować edukację na temat rzeczywistych konsekwencji nadużywania substancji.

Czy istnieją biologiczne i genetyczne predyspozycje szkodliwego używania substancji?

Naukowcy zwracają uwagę, że niektóre osoby mogą być genetycznie bardziej podatne na uzależnienia. Zrozumienie tych mechanizmów może pomóc w identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku i w skierowaniu ich na odpowiednie ścieżki wsparcia.

Czy wczesne interwencje są istotne w walce ze szkodliwym używaniem substancji przez młodzież?

Wczesne rozpoznanie problemu i podjęcie działań może znacząco zwiększyć szanse na powodzenie terapii. Szkolni pedagodzy, psychologowie i rodzice powinni być świadomi objawów wskazujących na problem z substancjami, takich jak zmiana zachowania, spadek wyników w nauce czy izolacja od rówieśników.

Czy istnieją inne szkodliwe zachowania młodzieży?

Nie tylko substancje psychoaktywne mogą być formą ucieczki dla młodzieży. Warto zwracać uwagę także na inne potencjalnie szkodliwe zachowania, takie jak nadmierne korzystanie z gier komputerowych, obsesyjne korzystanie z mediów społecznościowych czy nadmierne zakupy.

Psychoterapia a szkodliwe używanie substancji przez młodzież

Psychoterapia jest jednym z kluczowych narzędzi w leczeniu i wsparciu młodzieży borykającej się z problemem nadużywania substancji. Podejście terapeutyczne skupia się nie tylko na samej substancji, ale także na przyczynach, które skłoniły młodzież do jej używania, oraz na pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi bez konieczności sięgania po środki psychoaktywne.

 • Indywidualna terapia

W indywidualnej terapii młodzież ma okazję pracować z terapeutą nad rozpoznaniem przyczyn swojego zachowania, nad zrozumieniem emocji, które prowadzą do sięgania po substancje, oraz nad znalezieniem zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Daje to przestrzeń do bezpiecznego wyrażenia swoich uczuć i lęków.

 • Terapia grupowa

W terapii grupowej młodzież ma możliwość wymiany doświadczeń z innymi w podobnej sytuacji. Uczestniczenie w grupie wsparcia pozwala na zrozumienie, że nie jest się samemu w swoim problemie. Dzięki temu młodzi ludzie uczą się, jak inni radzą sobie z podobnymi wyzwaniami, co może być źródłem inspiracji i motywacji do zmiany.

 • Terapia rodzinna

Rodzina odgrywa kluczową rolę w życiu młodzieży. Problemy w komunikacji czy nierozwiązane konflikty rodzinne mogą być jednym z czynników prowadzących do nadużywania substancji. W terapii rodzinnej pracuje się nad poprawą relacji w rodzinie, wzmacnianiem więzi i lepszym zrozumieniem siebie nawzajem.

 • Terapie poznawczo-behawioralne

Te formy terapii koncentrują się na identyfikowaniu i zmianie negatywnych schematów myślowych i zachowań, które mogą prowadzić do nadużywania substancji. Uczą młodzież, jak rozpoznawać sytuacje ryzyka i jak reagować w sposób, który nie prowadzi do sięgania po substancje.

 • Włączenie do terapii metod alternatywnych

Metody takie jak joga, medytacja czy arteterapia mogą być pomocne w radzeniu sobie z lękiem, stresem czy negatywnymi emocjami, które mogą skłaniać do sięgania po substancje. Pomagają one w zwiększeniu świadomości siebie, w relaksacji i w odnalezieniu wewnętrznego spokoju.

Psychoterapia indywidualna młodzieży Sopot

Podsumowując, psychoterapia jest niezwykle ważnym elementem procesu leczenia i wsparcia młodzieży borykającej się z problemem nadużywania substancji. Dzięki różnym formom terapeutycznym młodzi ludzie mają szansę zrozumieć przyczyny swojego zachowania, nawiązać głębsze relacje z bliskimi i nauczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

W Centrum Seksuologii i Psychoterapii w Sopocie pracuje zespół wykwalifikowanych psychoterapeutów, którzy pomogą w rozwiązywaniu problemów powstałych jako następstwo szkodliwego używania substancji przez młodzież. 

Umów się na wizytę telefonicznie 789 190 192 lub poprzez e-mail: rejestracja@centrumseksuologii.pl

Problematyka szkodliwego używania substancji przez młodzież jest złożona i wielowymiarowa. Wspólnym wysiłkiem rodziców, nauczycieli, specjalistów i całej społeczności możemy jednak skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku, oferując młodzieży wsparcie i alternatywne sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi.