Czym są zaburzenia osobowości?

Aby zrozumieć problematykę dotyczącą zaburzenia osobowości typu borderline, należy najpierw zdefiniować czym są zaburzenia osobowości.

Zaburzenia osobowości to grupa schorzeń psychicznych charakteryzujących się długotrwałymi wzorcami myślenia, zachowania i relacji z innymi, które znacząco odbiegają od norm kulturowych i przyczyniają się do znacznych trudności w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, a także w relacjach międzyludzkich. Osoby z zaburzeniami osobowości często mają sztywne i niezdrowe wzorce myślenia i zachowania, które zazwyczaj są głęboko zakorzenione i trudne do zmiany.

Zaburzenia osobowości mogą być klasyfikowane w różnych systemach, takich jak DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) czy ICD (International Classification of Diseases). DSM-5, na przykład, klasyfikuje zaburzenia osobowości w trzy grupy (tzw. klaster A, B, i C):

 1. Klaster A
 • Zaburzenie osobowości schizoidalne: oddzielenie od relacji społecznych, ograniczona gama wyrażeń emocjonalnych.
 • Zaburzenie osobowości paranoiczne: nieufność i podejrzliwość wobec innych.
 • Zaburzenie osobowości schizotypowe: dziwaczne zachowania i trudności w tworzeniu bliskich relacji, często z obecnymi dziwnymi przekonaniami lub myśleniem magicznym.

2. Klaster B

 • Zaburzenie osobowości borderline: niestabilność w relacjach, obrazie siebie i emocjach.
 • Zaburzenie osobowości narcystyczne: nadmierna potrzeba podziwu, brak empatii, poczucie wyższości.
 • Zaburzenie osobowości histrioniczne: nadmierna ekspresja emocji, poszukiwanie uwagi.
 • Zaburzenie osobowości antyspołeczne: brak poszanowania dla praw innych, często związane z zachowaniami przestępczymi.
 1. Klaster C
 • Zaburzenie osobowości unikające: nadmierna wrażliwość na ocenę, uczucie nieadekwatności, unikanie interakcji społecznych.
 • Zaburzenie osobowości zależne: nadmierna potrzeba opieki, podporządkowanie się innym, trudności w podejmowaniu decyzji.
 • Zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsyjne: zafiksowanie na porządku, perfekcjonizm, kontrola.

 

Co to jest zaburzenie osobowości borderline (BPD)?

Zaburzenie osobowości borderline jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się znaczną niestabilnością emocjonalną, trudnościami w utrzymywaniu stabilnych relacji, obrazem siebie oraz impulsywnością. Osoby z BPD często doświadczają intensywnych epizodów złości, depresji i lęku, które mogą trwać od kilku godzin do kilku dni.

 

Jakie są objawy zaburzenia osobowości typu borderline (BPD)?

Zaburzenie osobowości borderline (BPD) charakteryzuje się szeregiem specyficznych objawów, które mogą znacząco wpływać na życie osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Oto najbardziej charakterystyczne objawy BPD:

 • Niestabilność Emocjonalna: Osoby z BPD często doświadczają intensywnych i szybko zmieniających się emocji, takich jak gniew, smutek, lęk, czy euforia. Te gwałtowne zmiany nastroju mogą być trudne do przewidzenia i zarządzania.
 • Trudności w Relacjach: Osoby z BPD zmagają się z niestabilnymi i intensywnymi relacjami. Mogą szybko przechodzić od idealizacji danej osoby do całkowitej deprecjacji jej wartości. Często boją się odrzucenia i porzucenia, co może prowadzić do desperackich prób uniknięcia samotności.
 • Niepewny Obraz Siebie: Osoby z BPD często mają zaburzony obraz siebie, który może być niestabilny i negatywny. Mogą mieć trudności z ustaleniem swojej tożsamości, celów życiowych, wartości i preferencji.
 • Impulsywność: Charakteryzuje się podejmowaniem ryzykownych, często autodestrukcyjnych działań bez głębszego zastanowienia. Może to obejmować nadużywanie substancji, niebezpieczne zachowania seksualne, hazard, czy nadmierne wydawanie pieniędzy.
 • Samookaleczenia i Myśli Samobójcze: Częstym objawem BPD są zachowania samouszkadzające, takie jak cięcie się, oraz myśli samobójcze lub próby samobójcze.
 • Chroniczne Uczucie Pustki: Osoby z BPD mogą odczuwać przewlekłe uczucie pustki i braku sensu.
 • Epizody Paranoiczne lub Objawy Dysocjacyjne: W sytuacjach stresowych osoby z BPD mogą doświadczać paranoi lub objawów dysocjacyjnych, takich jak odłączenie od rzeczywistości.
 • Niestabilność Afektywna: To szybkie przejścia od stanów intensywnej irytacji do epizodów złości lub lęku, często z niewielkim lub żadnym wyraźnym powodem.
 • Problemy z Gniewem: Trudność w kontrolowaniu gniewu, co może prowadzić do wybuchów, gniewnych reakcji lub przemocy.

Zrozumienie i rozpoznawanie objawów BPD jest kluczowe dla skutecznego leczenia i wsparcia osób cierpiących na to zaburzenie. W przypadku występowania któregokolwiek z tych objawów, ważne jest, aby osoba ta skonsultowała się ze specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego.

 

Jakie są przyczyny zaburzenia osobowości typu borderline (BPD)?

Przyczyny zaburzenia osobowości borderline (BPD) są złożone i obejmują kombinację czynników genetycznych, biologicznych i środowiskowych. Chociaż dokładna przyczyna BPD nie jest w pełni zrozumiała, poniżej wymieniono kilka znaczących czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju tego zaburzenia:

 1. Czynniki genetyczne:
 • Badania wykazały, że BPD może mieć skłonność do występowania w rodzinach, co sugeruje istnienie genetycznej podatności na to zaburzenie.
 1. Czynniki biologiczne:
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu pewnych obszarów mózgu, szczególnie tych odpowiedzialnych za regulację emocji i kontrolę impulsów, mogą wpływać na rozwój BPD.
 • Zmiany w poziomie niektórych neuroprzekaźników, takich jak serotonina, mogą również odgrywać rolę.
 1. Czynniki środowiskowe:
 • Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak nadużycia fizyczne, seksualne czy emocjonalne, zaniedbanie, czy konflikty rodzinne, są często zgłaszane przez osoby z BPD.
 • Niemożność stworzenia stabilnych, bezpiecznych relacji wczesnodziecięcych, zwłaszcza z głównymi opiekunami, może przyczyniać się do rozwoju BPD.
 • Chroniczny stres lub traumatyczne zdarzenia w późniejszym życiu również mogą zwiększać ryzyko wystąpienia BPD.
 1. Czynniki psychologiczne:
 • Niektóre teorie sugerują, że BPD może wynikać z dysfunkcji w procesie uczenia się emocjonalnego i regulacji emocji.
 • Problemy z rozwojem poczucia własnej tożsamości i wartości mogą również przyczyniać się do BPD.
 1. Czynniki społeczne i lulturowe:
 • Społeczne i rodzinne normy, oczekiwania oraz konflikty mogą wpływać na rozwój osobowości, szczególnie w kontekście regulacji emocji i relacji międzyludzkich.

Jest ważne, aby zrozumieć, że żaden z tych czynników sam w sobie nie jest “przyczyną” BPD, ale raczej współdziała w złożony sposób. Ponadto, obecność tych czynników ryzyka nie oznacza, że osoba na pewno rozwinie BPD. Każdy przypadek jest unikalny, a zrozumienie specyficznych okoliczności danej osoby jest kluczowe dla skutecznego leczenia i wsparcia.

 

Jak wygląda diagnoza zaburzenia osobowości borderline (BPD)?

Diagnoza zaburzenia osobowości borderline (BPD) jest procesem skomplikowanym i wymaga oceny przez wykwalifikowanego specjalistę zdrowia psychicznego, takiego jak psychiatra lub psycholog kliniczny. Proces ten zazwyczaj obejmuje kilka kroków:

 1. Wywiad medyczny i psychiatryczny:
 • Rozmowa z pacjentem o jego historii zdrowia psychicznego, w tym obecnych objawach, historii życia, przeżyciach z dzieciństwa i relacjach.
 • Sprawdzenie, czy objawy nie są wynikiem innych schorzeń medycznych lub skutkiem zażywania leków czy substancji psychoaktywnych.
 1. Ocena psychologiczna:
 • Zastosowanie standardowych narzędzi diagnostycznych, takich jak kwestionariusze lub wywiady strukturalne, które pomagają zidentyfikować cechy charakterystyczne dla BPD.
 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy zachowań, emocji, relacji z innymi oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami.
 1. Kryteria diagnostyczne:
 • Porównanie objawów pacjenta z kryteriami diagnostycznymi dla BPD, które są opisane w podręcznikach diagnostycznych, takich jak DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) czy ICD-10/11 (International Classification of Diseases).
 • Typowo, konieczne jest spełnienie określonej liczby kryteriów z listy, aby postawić diagnozę BPD.
 1. Rozważenie innych zaburzeń:
 • Wykluczenie innych zaburzeń psychicznych, które mogą mieć podobne objawy, takie jak depresja, zaburzenia lękowe, inne zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czy zaburzenia związane z traumą.
 • Często BPD współwystępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi, co może komplikować proces diagnozowania.
 1. Długoterminowa ocena:
 • BPD jest zaburzeniem długotrwałym, dlatego diagnoza często wymaga obserwacji zachowań i objawów pacjenta przez dłuższy czas.
 1. Holistyczne podejście:
 • Znaczenie ma także ocena ogólnego funkcjonowania pacjenta, w tym relacji osobistych, pracy zawodowej oraz zdolności do radzenia sobie z codziennymi sytuacjami.

Diagnoza BPD jest często trudna i skomplikowana, ale jest kluczowa do zapewnienia odpowiedniego leczenia i wsparcia. Warto pamiętać, że diagnoza ta nie jest etykietą, ale narzędziem, które ma pomóc w zrozumieniu doświadczeń pacjenta i w wyborze najlepszych metod leczenia.

 

Jakie są metody leczenia zaburzenia osobowości borderline (BPD)?

Leczenie zaburzenia osobowości borderline (BPD) jest wielowymiarowe i zazwyczaj obejmuje kombinację terapii psychologicznych i, w niektórych przypadkach, leczenia farmakologicznego.

Najważniejsze metody leczenia BPD to:

1. Psychoterapia:

 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT):

Obecnie jedna z najbardziej skutecznych form terapii dla BPD. Skupia się na nauczaniu umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami, poprawie relacji międzyludzkich, rozwoju tolerancji na stres i zmniejszeniu zachowań autodestrukcyjnych.

 • Terapia opierająca się na mentalizacji (MBT):

Pomaga pacjentom lepiej rozumieć własne myśli i uczucia oraz te innych osób, co prowadzi do lepszej regulacji emocji i zwiększenia zdolności do budowania zdrowych relacji.

 • Terapia schematów:

Skupia się na zrozumieniu i zmianie długotrwałych wzorców myślenia i zachowania, które są niezdrowe lub nieskuteczne.

 • Terapia pośrednia (Transference-Focused Psychotherapy – TFP):

Skupia się na relacji terapeutycznej jako środku do zrozumienia i zmiany wzorców myślenia i zachowania pacjenta.

2. Leczenie farmakologiczne:

 • Chociaż nie ma leków specyficznie zatwierdzonych do leczenia BPD, niektóre leki mogą być stosowane do leczenia konkretnych objawów, takich jak wahania nastroju, lęk i impulsywność.
 • Leki te mogą obejmować stabilizatory nastroju, antydepresanty (zwłaszcza selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – SSRI), atypowe antypsychotyki i leki przeciwlękowe.

3. Wsparcie i edukacja dla pacjenta i rodziny:

 • Edukacja dotycząca BPD, zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin, może być bardzo pomocna w zrozumieniu zaburzenia i strategii radzenia sobie z nim.
 • Grupy wsparcia mogą oferować dodatkową pomoc i poczucie wspólnoty.

4. Programy hospitalizacji i leczenia dziennego:

 • W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko samouszkodzenia lub gdy objawy są szczególnie ciężkie, krótkoterminowa hospitalizacja lub programy leczenia dziennego mogą być konieczne.

5. Rozwijanie umiejętności:

 • Programy leczenia często obejmują nauczanie umiejętności takich jak regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem, umiejętności interpersonalne i świadomość siebie.

Każdy przypadek BPD jest unikalny, a leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Współpraca z doświadczonym specjalistą zdrowia psychicznego jest kluczowa do opracowania skutecznego planu leczenia. Ważne jest również długoterminowe zaangażowanie zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty, ponieważ leczenie BPD jest procesem, który często wymaga czasu i cierpliwości.

 

Czy osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) mogą prowadzić normalne życie?

Oczywiście, że tak. Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) mogą prowadzić normalne i satysfakcjonujące życie, choć wymaga to często znacznego wysiłku, zarówno w leczeniu, jak i w codziennym życiu. Kluczem do osiągnięcia stabilności i dobrostanu są odpowiednie leczenie, wsparcie oraz zaangażowanie samej osoby. Oto kilka kluczowych punktów, które pomagają w osiągnięciu tego celu:

 1. Skuteczne leczenie:
 • Regularna psychoterapia może znacząco pomóc osobom z BPD w zarządzaniu ich emocjami i zachowaniami.
 • W niektórych przypadkach, leczenie farmakologiczne może być również skuteczne w zarządzaniu określonymi objawami.
 1. Wsparcie społeczne:
 • Budowanie stabilnych i wsparciowych relacji z rodziną, przyjaciółmi i profesjonalistami zdrowia psychicznego jest kluczowe.
 • Grupy wsparcia lub terapia grupowa mogą zapewnić dodatkowe wsparcie i zrozumienie.
 1. Nauka samoregulacji:
 • Osoby z BPD mogą nauczyć się umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i impulsami, co pozwala na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu.
 1. Zdrowy styl życia:
 • Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i wystarczająca ilość snu mogą pomóc w utrzymaniu równowagi emocjonalnej i ogólnego dobrostanu.
 • Unikanie substancji psychoaktywnych, które mogą pogarszać objawy BPD.
 1. Edukacja i świadomość:
 • Zrozumienie własnego zaburzenia i sposobów radzenia sobie z nim może znacznie pomóc osobom z BPD w zarządzaniu ich życiem.
 1. Długoterminowe zaangażowanie:
 • Leczenie i zarządzanie BPD to często proces długotrwały, wymagający stałego zaangażowania.

Warto zauważyć, że BPD jest zaburzeniem, które może zmieniać się z czasem, a wiele osób doświadcza poprawy w średnim i późnym wieku. Z właściwym leczeniem, wsparciem i strategiami radzenia sobie, wiele osób z BPD osiąga stabilność w swoich relacjach, karierze i innych aspektach życia. Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest unikalna i to, co działa dla jednej osoby, może nie być skuteczne dla innej.

 

Jak można pomóc osobie z diagnozą zaburzenia osobowości borderline (BPD)?

Pomoc osobom z zaburzeniem osobowości borderline (BPD) wymaga zrozumienia, cierpliwości i wsparcia. Oto kilka kluczowych sposobów, w jaki można pomóc osobie z BPD:

 1. Edukacja o BPD:
 • Zdobądź wiedzę na temat BPD, aby lepiej zrozumieć, z czym boryka się ta osoba. Poznanie objawów i wyzwań związanych z tym zaburzeniem pomoże w empatycznym i skutecznym reagowaniu.
 1. Wsparcie emocjonalne:
 • Bądź dostępny, słuchaj i okazuj wsparcie. Unikaj oceniania lub krytykowania. Pamiętaj, że osoby z BPD mogą doświadczać intensywnych emocji, więc ważne jest, aby okazywać zrozumienie i cierpliwość.
 1. Zachęcanie do szukania pomocy profesjonalnej:
 • Pomóż osobie z BPD w znalezieniu i skorzystaniu z profesjonalnej pomocy, takiej jak terapia lub konsultacja psychiatryczna.
 1. Ustalanie granic:
 • Ustalenie zdrowych granic jest ważne zarówno dla Twojego dobrostanu, jak i dla osoby z BPD. Komunikuj swoje potrzeby i oczekiwania w sposób jasny i spójny.
 1. Zachowanie spójności i rutyny:
 • Osoby z BPD często lepiej radzą sobie w stabilnym i przewidywalnym środowisku. Pomóż w utrzymaniu rutyny i regularności w codziennym życiu.
 1. Pomoc w rozwijaniu umiejętności:
 • Zachęcaj do nauki i praktykowania umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i impulsami, np. poprzez techniki relaksacyjne, mindfulness czy umiejętności komunikacyjne.
 1. Unikanie konfliktów:
 • Staraj się unikać niepotrzebnych konfliktów. W przypadku eskalacji emocji, zachowaj spokój i nie angażuj się w spory.
 1. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych:
 • W przypadku kryzysu, takiego jak myśli samobójcze lub samookaleczenia, działaj szybko i skontaktuj się z odpowiednimi służbami medycznymi.
 1. Dbaj o siebie:
 • Zapewnienie wsparcia osobie z BPD może być emocjonalnie wyczerpujące. Pamiętaj, aby dbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, korzystając z wsparcia, odpoczynku i zajęć, które sprawiają Ci przyjemność.

Pamiętaj, że każda osoba z BPD jest inna, a co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Ważne jest, aby dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb danej osoby i być otwartym na zmiany strategii w miarę potrzeby.